Chính sách bảo mật

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web hocykhoquadi.com, bạn đồng ý với các chính sách bảo mật bên dưới.


I. Giới thiệu

Trang web hocykhoquadi.com (sau đây gọi là “HYKQD”) chia sẻ kiến thức Y khoa. Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng HYKQD.

II. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn gửi phản hồi và góp ý cho HYKQD. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Chuyên ngành đang theo học hoặc làm việc

Chúng tôi cũng thu thập thông tin phi cá nhân về việc sử dụng HYKQD của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt web và trang web mà bạn truy cập.

III. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp và cải thiện HYKQD
 • Giao tiếp với bạn về HYKQD và các dịch vụ khác của chúng tôi
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên HYKQD
 • Ngăn chặn gian lận và lạm dụng

IV. Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho:

 • Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người cần thông tin của bạn để giúp chúng tôi cung cấp HYKQD và các dịch vụ khác của chúng tôi.
 • Bên thứ ba khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân theo luật pháp, bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc bảo vệ sự an toàn của bản thân hoặc người khác.

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

V. Lựa chọn của bạn

Bạn có thể kiểm soát việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình bằng cách:

 • Sử dụng thông tin giả cho các thông tin không thực sự quan trọng như tên gọi và ngành học.
 • Liên hệ với chúng tôi tại hocykhoquadi@gmail.com.

Chúng tôi không khuyến khích sử dụng thông tin liên lạc giả (ví dụ địa chỉ email và số điện thoại), bởi vì chúng tôi cần thông tin chính xác để liên hệ và phản hồi về dịch vụ của HYKQD.

VI. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ hoàn toàn an toàn khỏi tất cả các rủi ro.

VII. Thay đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Các sửa đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên HYKQD. Bạn đồng ý kiểm tra HYKQD thường xuyên để cập nhật các sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng HYKQD sau khi có bất kỳ sửa đổi nào sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các sửa đổi đó.

VIII. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hocykhoquadi@gmail.com.