Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web hocykhoquadi.com, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng bên dưới.


I. Giới thiệu

Trang web hocykhoquadi.com này (sau đây gọi là “HYKQD”) cung cấp một nền tảng để chia sẻ kiến thức Y khoa giữa các chuyên gia Y tế và sinh viên Y khoa.

II. Quyền truy cập và sử dụng

Việc truy cập và sử dụng HYKQD tuân theo các Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng HYKQD, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng HYKQD.

III. Nội dung

HYKQD cung cấp nhiều nội dung khác nhau, bao gồm bài viết, video, hình ảnh và các tài liệu y khoa khác (“Nội dung”). Nội dung được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục chung và không được coi là lời khuyên y tế.

Bạn đồng ý không sử dụng HYKQD để:

  • Cung cấp hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin y tế nào mà bạn biết là sai hoặc gây hiểu lầm.
  • Quảng bá hoặc khuyến khích sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc phương pháp điều trị y tế nào cụ thể.
  • Đưa ra bất kỳ chẩn đoán hoặc lời khuyên y tế nào.
  • Thay thế cho mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ.

IV. Sở hữu trí tuệ

Tất cả Nội dung trên HYKQD đều thuộc sở hữu độc quyền của HYKQD. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ Nội dung nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của HYKQD.

V. Liên kết đến các trang web khác

HYKQD có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc các hoạt động của bất kỳ trang web nào được liên kết.

VI. Loại trừ trách nhiệm

HYKQD được cung cấp “nguyên trạng” và “theo khả năng có sẵn”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, ngụ ý hay rõ ràng, về hoạt động của HYKQD hoặc Nội dung. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng HYKQD hoặc Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả.

VII. Luật pháp chi phối

Các Điều khoản này được chi phối và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giải quyết độc quyền bởi các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

VIII. Thay đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Các sửa đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên HYKQD. Bạn đồng ý kiểm tra HYKQD thường xuyên để cập nhật các sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng HYKQD sau khi có bất kỳ sửa đổi nào sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các sửa đổi đó.

IX. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hocykhoquadi@gmail.com.