HHNKHH8

Biện pháp can thiệp nào sau đây được khuyến cáo để giảm nguy cơ viêm phổi do thở máy (ventilator-associated pneumonia, VAP) ở những bệnh nhân thở máy cơ học (mechanical ventilation)?

A. Ưu tiên thông khí xâm lấn hơn thông khí không xâm lấn
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

B. Ưu tiên đặt nội khí quản qua đường mũi (nasotracheal) hơn đường miệng (orotracheal)
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

C. Giữ bệnh nhân nằm ngửa khi cho ăn qua sonde
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

D. Ưu tiên dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch hơn qua đường ruột
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

E. Duy trì áp lực bóng cuff ống nội khí quản lớn hơn 20cm nước
 Chính xác! 

Các đáp án đều lấy trực tiếp từ guideline khuyến cáo trong phòng ngừa viêm phổi liên quan chăm sóc y tế (health care–associated pneumonia). Các đáp án còn lại sẽ thành đúng nếu đảo ngược lựa chọn ưu tiên.

Đọc thêm: CDC. Healthcare-Associated Pneumonia Prevention Guideline