TMMV7

Bệnh nhân nam nhập đơn vị chăm sóc mạch vành vào giờ thứ 24 với chẩn đoán nhồi máu cơ tim thành trước. Bệnh nhân khởi phát rối loạn nhịp như hình bên dưới. Huyết áp vẫn được duy trì ở mức 110/68.

Điều trị tiếp theo nào dưới đây là phù hợp trên bệnh nhân này?

A. Sốc tim chuyển nhịp
 Chưa chính xác! 

ECG ghi nhận block tim hoàn toàn nhưng không có hình ảnh rung nhĩ, cuồng nhĩ, nhịp nhanh thất hay rung thất nên không có chỉ định của sốc tim chuyển nhịp

B. Lên lịch đặt máy tạo nhịp
 Chính xác! 

ECG ghi nhận block tim hoàn toàn. Thoạt nhìn, các sóng P đều có phức bộ QRS đi kèm, tuy nhiên chúng lại không liên hệ gì với nhau. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim có block tim hoàn toàn cần đặt máy tạo nhịp tạm thời (hoặc vĩnh viễn). Có thể dùng atropine trong trường hợp muốn trì hoãn đặt máy tạo nhịp.

C. Digoxin
 Chưa chính xác! 

ECG ghi nhận block tim hoàn toàn. Cần tránh dùng digoxin hay bất cứ thuốc khác làm chậm nhịp tim.

D. Propranolol
 Chưa chính xác! 

ECG ghi nhận block tim hoàn toàn. Cần tránh dùng chẹn beta hay bất cứ thuốc khác làm chậm nhịp tim.

E. Lidocaine
 Chưa chính xác! 

ECG ghi nhận block tim hoàn toàn. Bệnh nhân này có chống chỉ định sử dụng lidocaine vì có thể gây ức chế ổ tạo nhịp thất, dẫn đến vô tâm thu.